Communicatiebureau BCP

Recente opdrachten

Communicatie basismonitoring waddengebied


De wadden zijn altijd in beweging. De bodem, het water en de ligging van eilanden en platen veranderen voortdurend, net als de soorten en hoeveelheden vogels en vissen. Ook het gebruik verandert. Weten wat in het waddengebied gebeurt, is een eerste vereiste voor goed bestuur en beheer en voor het duurzaam gebruik van het gebied. Bestuurders, beheerders en gebruikers werken samen aan een basismonitoring wadden, zodat ze over dezelfde betrouwbare informatie kunnen beschikken omtrent de aard van de veranderingen en hun oorzaken.
BCP produceerde de jaarboeken basismonitoring 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 gaf communicatie-adviezen en schreef de initiële teksten voor de website en de nieuwsbrief.

Kaderrichtlijn Mariene Strategie


De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie is in Nederland uitgewerkt in drie delen: de initiële beschrijving van de milieutoestand in het Nederlands deel van de Noordzee, het monitoringprogramma en het programma van te nemen maatregelen, aanvullend op al bestaand beleid.
In 2018 waren deel I, inclusief de geformuleerde doelen en een groot aantal factsheets over milieu-indicatoren, toe aan herziening. BCP verzorgde de eindredactie. Datzelfde gebeurt in 2019 met deel II, het monitoringprogramma en in 2020 met deel III, het Programma van maatregelen.

Agenda IJsselmeergebied 2050


In het grote watergebied van IJsselmeer, Markermeer en Randmeren voltrekken zich de komende decennia enorme veranderingen. De versnelde zeespiegelstijging en wijziging van het neerslagpatroon in het stroomgebied van de Rijn vereisen maatregelen voor de hoogwaterveiligheid én de zoetwatervoorziening. De omringende provincies en stakeholderpartijen willen het IJsselmeergebied benutten voor hun ambities op het gebied van stedelijke ontwikkeling, recreëren, bereikbaarheid, energieopwekking en visserij. Tegelijkertijd wekken de natuur en het ecologisch systeem in het IJsselmeergebied al vele jaren zorg. Een door Rijk, regio en stakeholderpartijen gezamenlijk gedragen toekomstbeeld is nodig om nu, te kunnen beginnen aan afgewogen integrale maatregelen die tijdig klaar moeten zijn voor het IJsselmeergebied van de toekomst. BCP maakte voor dit proces de nieuwsbrief.
aakte