Communicatiebureau BCP

Recente opdrachten

Communicatie basismonitoring waddengebied


De wadden zijn altijd in beweging. De bodem, het water en de ligging van eilanden en platen veranderen voortdurend, net als de soorten en hoeveelheden vogels en vissen. Ook het gebruik verandert. Weten wat in het waddengebied gebeurt, is een eerste vereiste voor goed bestuur en beheer en voor het duurzaam gebruik van het gebied. Bestuurders, beheerders en gebruikers werken samen aan een basismonitoring wadden, zodat ze over dezelfde betrouwbare informatie kunnen beschikken omtrent de aard van de veranderingen en hun oorzaken.
BCP produceerde de jaarboeken basismonitoring 2015, 2016, 2017 en 2018, geeft communicatie-adviezen en schreef de initiële teksten voor de website en de nieuwsbrief.

Noordzee 2050 gebiedsagenda


Overheden, economische sectoren, wetenschappers en maatschappelijke organisaties zijn vrijwel continu met elkaar in gesprek over de toekomst van de Noordzee.
Eind 2018 moet een breed gedragen strategie op tafel liggen voor het beheer in de periode tot 2030. BCP is betrokken bij de interne verslaglegging van het ontwikkelproces en redigeerde begin 2019 specifiek voor de 'natuurtafel' een bundel van twaalf opiniërende essays over majeure problemen, gezien vanuit verschillende vakdisciplines.

Fotoboek Overdiepse polder


Om ons land te behoeden voor overstromingen bij extreem hoogwater, moeten de rivieren weer meer ruimte krijgen. Daarom zijn voor deze situatie overloopgebieden aangewezen, waaronder de Overdiepse Polder langs de Bergsche Maas. Geen fijn bericht in 2000 voor de boeren aldaar. Ze bedachten een plan om toch hun bedrijf te kunnen behouden, namelijk door hun boerderijen op terpen te bouwen. Een gigantisch project dat in 2009 begon en in 2015 is afgerond. Al die jaren keek fotograaf Henri Cormont door zijn camera mee. Rob Bijnsdorp sprak met de bewoners en schreef de teksten voor het prachtige fotoboek ‘Overdiepse polder – Beeldkroniek van een groot werk’. De opdracht kwam van Waterschap Brabantse Delta.

Kaderrichtlijn Mariene Strategie


De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie is in Nederland uitgewerkt in drie delen: de initiële beschrijving van de milieutoestand in het Nederlands deel van de Noordzee, het monitoringprogramma en het programma van te nemen maatregelen, aanvullend op al bestaand beleid.
In 2018 waren deel I, inclusief de geformuleerde doelen en een groot aantal factsheets over milieu-indicatoren, toe aan herziening. BCP verzorgde de eindredactie. Datzelfde gebeurt in 2019 met deel II, het monitoringprogramma.

Agenda IJsselmeergebied 2050


In het grote watergebied van IJsselmeer, Markermeer en Randmeren voltrekken zich de komende decennia enorme veranderingen. De versnelde zeespiegelstijging en wijziging van het neerslagpatroon in het stroomgebied van de Rijn vereisen maatregelen voor de hoogwaterveiligheid én de zoetwatervoorziening. De omringende provincies en stakeholderpartijen willen het IJsselmeergebied benutten voor hun ambities op het gebied van stedelijke ontwikkeling, recreëren, bereikbaarheid, energieopwekking en visserij. Tegelijkertijd wekken de natuur en het ecologisch systeem in het IJsselmeergebied al vele jaren zorg. Een door Rijk, regio en stakeholderpartijen gezamenlijk gedragen toekomstbeeld is nodig om nu, te kunnen beginnen aan afgewogen integrale maatregelen die tijdig klaar moeten zijn voor het IJsselmeergebied van de toekomst. BCP verzorgde voor dit proces de nieuwsbrief.

Inframnieuws


Ruimte, water, mobiliteit en energietransitie zijn de werkvelden van Adviesbureau Infram. Medewerkers van Infram zijn permanent betrokken bij ruimtelijke plannen en infrastructurele werken waarvan een groot deel van doen heeft met waterbeheer. Infram deelt zijn visie en ervaringen graag met een grote kring van relaties. BCP geeft communicatieadviezen assisteert Infram bij zijn externe communicatie.